Morální kodex

Jsme personální agentura AUDIT ADVICE, jejíž úspěch je založený na dlouholetých zkušenostech, především na udržování dobrých pracovních vztahů ve spolupráci se zahraničními klienty, obchodními partnery a pracovníky, od kterých očekáváme vysoké pracovní nasazení a etické chování.

Morální kodex integruje pravidla, hodnoty a očekávání, která jsou platná pro všechny pracovníky a partnery v jejich každodenní činnosti. Považujeme je za velmi důležitá v našich obchodních vztazích a očekáváme jejich plnění.

Našimi hlavními principy jsou:

 • Respektujeme jedinečnost každého pracovníka tím, že hledáme optimální způsob naplnění jeho potřeb a požadavků.
 • Informace, týkající se pracovníků a vztahů mezi naší agenturou a zahraničními firmami, považujeme za důvěryhodné, a to v písemné i ústní formě komunikace.
 • Obchodní partneři, pracovníci, nepoužijí nezákonným způsobem žádné informace za účelem nabytí finančních výhod.
 • Podnikáme řešení, která jsou společensky zodpovědná a plně v souladu s platnými právními předpisy.
 • Snažíme se dosáhnout nejvyšší úroveň poskytovaných služeb,dosáhnout nejvyšší atribut v tom, co děláme.
 • Podporujeme férový přístup při jednání s obchodními partnery a pracovníky.
 • Podporujeme inovativnost a výjimečnost ve vztahu ke společnosti i k potřebám klienta.
 • Každý zaměstnanec je současně reprezentantem společnosti a tím ochraňuje dobré jméno společnosti.
 • Ochrana obchodního tajemství a mlčenlivosti o diskrétních informacích patří mezi hlavní atributy všech zaměstnanců.
 • Podporujeme férovou soutěž s konkurencí v souladu s dobrými mravy a v zájmu udržení pověsti celého odvětví.
 • Využíváme odborná fóra na prosazování standardů profesionálního jednání.
 • Pomáháme lidem nezištně, komplexně a kvalifikovaně, protože nám záleží na člověku, kterého vnímáme jako dlouhodobého partnera, s nímž si můžeme být navzájem v různých situacích vzájemně užiteční.
 • Humanizujeme oblast poradenství upřednostňováním netradičních forem, metod a prostředků.
 • Ve vzdělávaní zaměstnanců klademe důraz na klientskou orientaci, odbornost a komunikační zručnosti.
 • Podporujeme prosazování etických principů v řízení celé skupiny.
 • Bez ohledu na osobní zájmy podporujeme etické a zákonné rozhodnutí klientů, pro které pracujeme.
 • Jednáme s lidmi důstojně, s respektem a pochopením a s cílem vytvářet důvěryhodné pracovní prostředí, ve kterém neexistuje diskriminace.
 • V případě konfliktu zájmů hledáme řešení, která nenaruší integritu etického kodexu a neprojeví se v podobě diskriminace z hlediska jiného vyznání víry, sexuální orientace či zdravotního postižení.
 • Tento etický kodex považujeme za významný regulátor kvality naší společnosti. Nerespektování a porušení etického kodexu se považuje za hrubé porušení pravidel pracovní agentury AUDIT ADVICE.